konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


  • fot. Małgorzata Kosińska
  • Archiwum Warszawskiej Jesieni / fot. Karol Piechocki
  • Archiwum Warszawskiej Jesieni / fot. Karol Piechocki
  • Fot. Ewa Sławińska-Dahlig
  • fot. Małgorzata Kosińska
  • fot. Małgorzata Kosińska

cele konwencji

Celem I Konwencji Muzyki Polskiej jest ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego i dyskusja na temat różnych dziedzin muzyki i infrastruktury polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmian. Centralnym punktem Konwencji będzie prezentacja Raportu o stanie muzyki polskiej, przygotowywanego od października ubiegłego roku w zespole kilkunastu autorów, którego zabrakło podczas Kongresu Kultury w 2009 roku w Krakowie.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki zarówno w jej głębokości historycznej do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę tradycyjną do muzyki popularnej. Przygotowywane raporty, wystąpienia i dyskusje będą zawierały dane o uczestnictwie w kulturze, dostępie do muzyki,  aktywności artystycznej i kulturoznawczej,  wydawnictwach, mediach, instrumentarium kulturowym i infrastrukturze prawnej w tym prawie autorskim. Część danych będzie porównana z danymi z: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Czech, co wiąże się z zaangażowaniem specjalistów z tych krajów.

Konwencja trwać będzie trzy dni od 9 do 11 maja 2011 roku i odbędzie się w salach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowany zostanie Raport o stanie muzyki polskiej. Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów. Wśród paneli dyskusyjnych przewidziane są następujące tematy: edukacja muzyczna, ramy prawne,  zamówienia kompozytorskie, wykonawstwo, obecność muzyki w mediach i Internecie, wydawnictwa i fonografia,  muzykologia oraz panele dyscyplinarne: jazz, muzyka poważna, muzyka popularna, alternatywa, muzyka tradycyjna i muzyka dawna.

Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych oraz odbędzie się dyskusja plenarna. Wnioski z Konwencji posłużą realizacji długoletniej strategii w zakresie rozwoju muzyki polskiej, a także sformułują dodatkowe cele działalności Instytutu Muzyki i Tańca.

Konwencję uzupełnią rozmaite imprezy towarzyszące.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorami – Związek Kompozytorów Polskich oraz Polska Rada Muzyczna. Konwencja współfinansowana jest przez Stowarzyszenie Autorów Zaiks.

I Konwencja Muzyki Polskiej jest koordynowana z Kongresem Obywateli Kultury (13-14 maja, Warszawa)