konwencja muzyki

Warszawa -

[alt] Instytut muzyki i tańca


organizatorzy

Instytut Muzyki i tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

www.imit.org.pl

Związek Kompozytorów Polskich

Związek Kompozytorów Polskich zrzesza kompozytorów i muzykologów. Władze naczelne ZKP to Walne Zebranie Członków ZKP, odbywające się co dwa lata, oraz Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Organami Związku są Komisje: Rewizyjna i Kwalifikacyjna oraz Sąd Koleżeński. Na terenie Polski działa dziewięć oddziałów terenowych Oddziałów ZKP, grupujących członków ZKP związanych z danym regionem. Muzykolodzy zrzeszeni w ZKP tworzą Sekcję Muzykologów. Przy Związku istnieje Koło Młodych, skupiające młodych kompozytorów i muzykologów.
W ramach realizacji swoich celów Związek Kompozytorów Polskich organizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" oraz prowadzi Polskie Centrum Informacji Muzycznej (Biblioteka-Fonoteka ZKP - Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej).

www.zkp.org.pl

Polska Rada Muzyczna

Polska Rada Muzyczna jest reprezentacją środowisk muzycznych kraju, uprawnioną z tytułu mandatu każdego z sygnatariuszy Porozumienia - do występowania we wspólnym imieniu, powołaną do sformułowania ocen, programów i określenia metod działania w osiąganiu wspólnych celów służących dobru kultury narodowej.

Celem Polskiej Rady Muzycznej jest:
- działanie na rzecz rozwoju twórczości, wykonawstwa, pedagogiki, popularyzacji muzyki, organizacji i dokumentacji życia muzycznego, zachowania dorobku pokoleń muzyków
- występowanie w imieniu stowarzyszonych członków wobec właściwych władz i opinii publicznej w sprawach o największym znaczeniu dla polskiego życia muzycznego
- wydawanie opinii, formułowanie ocen i opracowywanie ekspertyz dotyczących podstawowych problemów życia muzycznego kraju
- przygotowywanie programów promujących muzykę polską
- inspirowanie i zlecanie opracowań naukowych
- reprezentowanie polskich środowisk muzycznych na forum międzynarodowym (w tym w Międzynarodowej Radzie Muzycznej przy UNESCO)
- wspomaganie i koordynację działań instytucji, ośrodków, grup i osób w kraju i zagranicą, związanych z celami Rady

www.prm.art.pl

Zaiks

I Konwencja Muzyki Polskiej współfinansowana jest przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.